ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επίλυση με διαμεσολάβηση

διαφορών Ακίνητης Περιουσίας

και Κατασκευαστικών Έργων

 

Διαμεσολάβηση είναι υποβοηθούμενη από τρίτο πρόσωπο, το διαμεσολαβητή, διαπραγμάτευση μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με σκοπό την από κοινού εύρεση λύσης, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία της δικαστικής διαμάχης. Τα μέρη δηλαδή οδηγούνται, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, σε λήψη συναινετικήςαπόφασης γιά την επίλυση της διαφοράς τους, η οποία, αφού υπογραφεί, δεσμεύει απόλυτα τα μέρη και είναι εκτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου , εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Ρωτήστε μας, περιγράψτε μας την υπόθεσή σας και μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε αν είναι δυνατή η υπαγωγή της σε διαμεσολάβηση.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό και συμβάλλει στην ομαλότερη διευθέτηση των διαφορών, στην συντομότερη επίλυση τους, και επιπλέον στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και στη  διάσωση της σχέσης μεταξύ των μερών που με τους  δικαστικούς αγώνες σχεδόν αποκλείεται, και στην εξεύρεση προσαρμοσμένης λύσης στις ανάγκες τους.


Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπ. Δικαιοσύνης και Διαιτητής  εγγεγραμμένος στον κατάλογο Μόνιμης Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ασχολείται με την επίλυση διαφορών γης και ακίνητης περιουσίας μέσω της Διαμεσολάβησης και  με την Διαμεσολάβηση και Διαιτησία σε διαφορές που προκύπτουν σε κατασκευαστικά έργα, Ιδιωτικά η Δημόσια.

Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος

Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Υπ. Δικαιοσύνης                              Διαιτητής για  Κατασκευαστικά Θέματα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος