ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επίλυση διαφορών εξωδικαστικά

με Διαμεσολάβηση

 

Διαμεσολάβηση είναι η προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που διεξάγεται µε τη συνδροµή ενός τρίτου προσώπου, αντικειµενικού και αµερόληπτου, τελείως ξένου ως προς τη διαφορά, του ∆ιαµεσολαβητή. Κύριος στόχος αυτού του ουδέτερου τρίτου είναι η συνδροµή του στην άµβλυνση των διαφορών µεταξύ των µερών, στην υποβοήθηση της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο ή περισσότερων μερών και στην εξεύρεση µίας κοινά αποδεκτής λύσης, που θα τους ικανοποιεί αµοιβαία προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία της δικαστικής διαμάχης.

Τα μέρη δηλαδή οδηγούνται, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, σε λήψη συναινετικής απόφασης γιά την επίλυση της διαφοράς τους, η οποία, αφού υπογραφεί, δεσμεύει απόλυτα τα μέρη και είναι εκτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου , εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Ρωτήστε μας, περιγράψτε μας την υπόθεσή σας και μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε αν είναι δυνατή η υπαγωγή της σε διαμεσολάβηση.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό και συμβάλλει στην ομαλότερη διευθέτηση των διαφορών, στην συντομότερη επίλυση τους, και επιπλέον στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και στη  διάσωση της σχέσης μεταξύ των μερών που με τους  δικαστικούς αγώνες σχεδόν αποκλείεται, και στην εξεύρεση προσαρμοσμένης λύσης στις ανάγκες τους.

 

Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπ. Δικαιοσύνης και Διαιτητής  εγγεγραμμένος στον κατάλογο Μόνιμης Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος cv