ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας και τα ειδικά κανονιστικά κείµενα για το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, προβλέπουν τη δυνατότητα επίλυσης
Διαφορών σε Θέματα Τεχνικής Φύσης με Διαιτησία.

Σύμφωνα με τον ΚΠολΔ, που προβλέπει ότι τα Επιμελητήρια κλπ
μπορούν να οργανώνουν διαιτησίες υπό προϋποθέσεις,
εκδόθηκε το ΠΔ723/1979 «περί συστάσεως παρά τω Τεχνικώ Επιμελητηρίω της Ελλάδος
μονίμου διαιτησίας»,όπου ορίστηκε ότι,
η μόνιμη διαιτησία αφορά επίλυση τεχνικών διαφορών,
δηλαδή όλων των διαφορών, που προέρχονται από συμβάσεις
μελέτης, εκτέλεσης, συντήρησης, λειτουργίας, ή κάθε άλλης ανάλογης επέμβασης σε
τεχνικά έργα, κατασκευές, εγκαταστάσεις και γενικά σε θέματα,
που εμπίπτουν στις επιστημονικές γνώσεις, ή εμπειρίας, των μελών του.

Γιά την υπαγωγή μιάς υποθέσης στη Μόνιµη Διαιτησία του ΤΕΕ
πρέπει να υπάρξει έγγραφη συµφωνία των μερών
και η επιλογή του Διαιτητή γίνεται από τον Κατάλόγο Διαιτητών
που τηρείται στο ΤΕΕ και στον οποίο μετέχουν έμπειροι μηχανικοί.

Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπ. Δικαιοσύνης και Διαιτητής  εγγεγραμμένος στον κατάλογο Μόνιμης Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ασχολείται με την επίλυση διαφορών γης και ακίνητης περιουσίας μέσω της Διαμεσολάβησης και  με την Διαμεσολάβηση και Διαιτησία σε διαφορές που προκύπτουν σε κατασκευαστικά έργα, Ιδιωτικά η Δημόσια.

Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος

Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Υπ. Δικαιοσύνης-Διαιτητής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος